Tác giả: huser

Lĩnh vực khác

Nếu bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực không có trong danh sách hỗ trợ của chúng tôi, danh sách này còn thiết xót khá nhiều. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng...

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là 1 lĩnh vực, 1 hình thức mới ở Việt Nam và chưa có các cơ chế, chính sách từ phía nhà nước để hỗ trợ. Các doanh nghiệp xã hội...

Năng lượng

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thường ở một số dạng sau: Sản xuất và cung cấp năng lượng phổ biến: chủ yếu là điện,...

Tin xem nhiều