Notes Audio

TEMO – Hệ thống đo kinh lạc là sự kết hợp giữa thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm, giúp người dùng kiểm tra, theo dõi sức khỏe của bản thân một cách dễ dàng và chủ động.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ