Đi chợ Online

Đi chợ Online không chỉ là Thương mại điện tử lĩnh vực thực phẩm, mà khía cạnh mạnh nhất trong tương lai sẽ là tư vấn dinh dưỡng. Quá trình phát triển gồm 3 bước: B1: Hoàn thiện website bán thực phẩm Online B2: Tích hợp phần mềm tư vấn dinh dưỡng, giúp xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. B3: Trở thành sân chơi, mọi người có thể kiểm tra chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ