Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là 1 lĩnh vực, 1 hình thức mới ở Việt Nam và chưa có các cơ chế, chính sách từ phía nhà nước để hỗ trợ. Các doanh nghiệp xã hội hoàn toàn tự lập và gặp rất nhiều khó khăn. Cũng có 1 số tổ chức như www.csip.vn đóng góp nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

Các doanh nghiệp xã hội Việt Nam có những mục đích, mục tiêu tốt đẹp về cuộc sống, môi trường, con người nhưng lại gặp phải trở ngại và vấn đề lớn nhất là tài chính, là lợi nhuận mang lại thường không đủ bù đắp chi phí duy trì hoạt động, dẫn đến doanh nghiệp luôn ở quy mô nhỏ, hoat động cầm chừng.

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu, kinh nghiệm về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi.