Hỗ trợ khởi nghiệp NGƯỜI CÓ TIỀN, CÓ ĐIỀU KIỆN

  Chúng tôi định nghĩ người có tiền, có điều kiện trong khởi nghiệp đó là có đủ tiền để khởi nghiệp, có lợi thế về mối quan hệ, mặt bằng hay 1 lợi thế...