Hỗ trợ khởi nghiệp NGƯỜI KHÔNG CÓ TIỀN

   Chúng tôi định nghĩa người không có tiền để khởi nghiệp là người không có tiền thật hoặc có rất ít (cũng có ngoại lệ đó là 1 số người có rất nhiều...