Người khuyết tật

Hầu hết người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay đều gặp rất nhiều khó khăn khi phát triển kinh tế, các chương trình, dự án hỗ trợ từ các cơ quan tổ...