Làng nghề văn hóa thủ công truyền thống Thượng Phúc – xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Thờ cúng tổ tiên, các vị thần, thánh, các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước là một truyền thống tốt đẹp của người Việt, được gìn giữ...