Trang trại bản Kiếng – Khởi nghiệp với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp tại Hà Giang

Hà Giang là một tỉnh nghèo của Việt nam, đời sống của hầu hết bà con ở các vùng xâu, vùng xa đều hết sức khó khăn, các mô hình kinh tế mới chưa được...