Y tế và chăm sóc sức khỏe

Hiện nay có rất nhiều Startup trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, sử dụng nền tảng công nghệ thông tin để xây dựng các mô  hình mới....