Năng lượng

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thường ở một số dạng sau: Sản xuất và cung cấp năng lượng phổ biến: chủ yếu là điện,...