Thẩm định dự án Startup

Thẩm định dự án là công việc đánh giá độc lập một dự án Startup theo các tiêu chí cụ thể như tính khả thi, tiềm năng dự án, thị trường, … hoặc đánh...