Ủy thác đầu tư vào các dự án Startup

Ủy thác đầu tư là gì là hình thức các nhà đầu tư muốn đầu tư vào một Startup (hoặc dự án) nhưng không đủ khả năng (kinh nghiệm, quản trị, …), vì vậy...