9 trường hợp khởi nghiệp, bạn thuộc trường hợp nào?

Qua quá trình tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp cho hàng ngàn người ở Việt Nam, chúng tôi nhận ra một vấn đề lớn nhất đó là người khởi nghiệp ở Việt Nam...