Khởi nghiệp không dễ dàng như những gì chúng ta thấy trên mạng