Trang trại bản Kiếng – Khởi nghiệp với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp tại Hà Giang

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ